Bokningsvillkor konferenser och grupper

Definitioner

Arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person,
juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för arrangemanget. Leverantör är den anläggning som levererar arrangemanget. Beställningens värde är avtalat pris för hela
beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Arrangören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara i särskilda förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa arrangören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

Förskott

Ett förskott på 15 % av bekräftat belopp förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturans datum. Faktura på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för arrangören. Förskottsbeloppet uppgår till maximalt 50 000 SEK om inte annat avtalats skriftligt. Förskottet är ej
återbetalningsbart.

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligt till arrangören. Vid avbokning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta arrangören med 100 % av värdet på beställningen om inte annat framgår i offerten. Vid avbokning av del av beställningen skall ersättningen avse den avbeställda delen.

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av arrangören och hanteras efter särskild överenskommelse. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Slutbetalning för arrangemanget skall ske mot faktura inom 10 dagar från avresedatum. Om betalningsfristen överskrids har arrangören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt faktureringsavgift.

Reservation för prisändringar

Om arrangören vill reservera sig för prishöjningar skall arrangören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av beställningen. Arrangören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll, berättigar arrangören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Ansvar egendom/vållande skada

Arrangören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

Tvister

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom överenskommelse och i sista hand genom skiljedom.